Vilkår og betingelser – Shopural

Vilkår og betingelser

Definisjoner

1. Shopural: IDP Trading, etablert i Helden under handelskammer nr. 74288822, telefonnummer; 0611997621, MVA-nummer

2. Kunde: personen Shopural har inngått avtale med.

3. Fester: Shopural og kunde sammen.

4. Forbruker: en kunde som også er en person og som opptrer som en privatperson.

Gjelder de generelle vilkårene

1. Disse vilkårene gjelder for alle tilbud, tilbud, aktiviteter, bestillinger, avtaler og leveranser av tjenester eller produkter fra eller på vegne av Shopural.

2. Partene kan bare avvike fra disse vilkårene hvis de har avtalt å gjøre det eksplisitt eller skriftlig.

3. Partene ekskluderer eksplisitt anvendelsen av ytterligere og / eller avvikende generelle vilkår og betingelser for kunden eller tredjeparter.

Priser

1. Alle priser Shopural bruker er i norske kroner, er inkl. Moms og eksklusive andre kostnader som administrasjonskostnader, avgifter og reise-, frakt- eller transportkostnader, med mindre annet er uttrykkelig angitt eller avtalt annet.

2. Alle priser som Shopural bruker for sine produkter eller tjenester, på nettstedet eller som ellers er gjort kjent, kan Shopural endres når som helst.

3. Økninger i kostprisene på produkter eller deler derav, som Shopural ikke kunne forutse på tidspunktet for tilbudet eller inngåelsen av avtalen, kan gi prisøkninger.

4. Forbrukeren har rett til å oppløse en avtale som følge av en prisøkning som nevnt i nr. 3, med mindre prisøkningen er et resultat av en lovfestet forskrift.

Prøver / modeller

Hvis kunden har mottatt et utvalg eller en modell av et produkt, kan han ikke få andre rettigheter fra det enn at det er en indikasjon på produktets art, med mindre partene uttrykkelig har avtalt at produktene som skal leveres samsvarer med prøven. eller modell.

Konsekvenser som ikke betaler i tide

1. Hvis kunden ikke betaler innen avtalt periode, har Shopural rett til å belaste en rente på 1% per måned fra den dagen kunden er misligholdt, hvorved en del av en måned telles som en hel måned.

2. Når kunden er misligholdt, skyldes han også utenomrettslige innkrevingskostnader og eventuell kompensasjon til Shopural.

3. Inkassokostnadene beregnes på grunnlag av dekretet om kompensasjon for utenomrettslige inkassokostnader.

4. Hvis kunden ikke betaler i tide, kan Shopural suspendere sine forpliktelser til kunden har oppfylt sin betalingsforpliktelse.

5. I tilfelle avvikling, konkurs, beslag eller moratorium fra kundens side, er Shopurals krav mot kunden umiddelbart forfallne og betales.

6. Hvis kunden nekter å samarbeide med gjennomføringen av avtalen fra Shopural, er han fortsatt forpliktet til å betale den avtalte prisen til Shopural.

Rett til klage

1. Så snart kunden er misligholdt, har Shopural rett til å påberope seg klageretten med hensyn til ubetalte produkter levert til kunden.

2. Shopural påberoper seg klageretten ved hjelp av en skriftlig eller elektronisk melding.

3. Så snart kunden er informert om påkalt klagerett, må kunden umiddelbart returnere produktene som denne retten gjelder for Shopural, med mindre partene inngår andre avtaler om dette.

4. Kostnadene for retur eller retur av produktene er for kundens konto.

Angrerett

1. En forbruker kan kansellere et kjøp på nettet uten å oppgi noe grunn i løpet av en avkjølingsperiode på 14 dager, forutsatt at:

• Produktet har ikke blitt brukt

• Det er ikke et produkt som kan ødelegges raskt, for eksempel mat eller blomster

• Det er ikke et produkt som er skreddersydd eller tilpasset forbrukeren

• Det er ikke et produkt som ikke kan returneres av hygieniske årsaker (undertøy, badetøy osv.)

• Forseglingen er fortsatt intakt hvis det gjelder databærere med digitalt innhold (DVDer, CDer osv.)

• Produktet er ikke en tur, transportbillett, cateringbestilling eller form for fritidsaktivitet • Produktet er ikke et eget magasin eller avis

• Den har ikke en (bestilling) for hurtigreparasjon • Forbrukeren har ikke frafalt sin angrerett

2. Refleksjonsperioden på 14 dager som nevnt i nr. 1 begynner:

• Dagen etter at forbrukeren har mottatt det siste produktet eller en del av en ordre

• Så snart forbrukeren har mottatt det første produktet i abonnement

• Så snart forbrukeren har kjøpt en tjeneste for første gang

• Så snart forbrukeren har bekreftet at han vil kjøpe digitalt innhold via internett

3. Forbrukeren kan gjøre sin klage på angreretten kjent via info@shopural.nl, om ønskelig ved hjelp av uttaksskjemaet som kan lastes ned fra Shopural-nettstedet, www.shopural.com.

4. Forbrukeren er forpliktet til å returnere produktet til Shopural innen 14 dager etter at han har meldt ut sin tilbaketrekningsplikt.

5. Kostnadene for retur blir bare båret av Shopural hvis hele bestillingen returneres.

6. Hvis kjøpskostnadene og andre kostnader (som frakt- og returkostnader) kvalifiserer for refusjon i henhold til loven, vil Shopural tilbakebetale disse kostnadene til forbrukeren innen 14 dager etter mottakelse av rettidig anke til uttaksplikten, på betingelse om at forbrukeren har returnert produktet til Shopural i tide.

Suspensjonsrett

Med mindre kunden er forbruker, fraskriver kunden seg retten til å suspendere oppfyllelsen av enhver forpliktelse som følger av denne avtalen.

Rettsrett

1. Shopural kan påberope seg sin tilbakeholdelsesrett og i så fall beholde produktene til kunden sin til kunden har betalt alle utestående fakturaer med hensyn til Shopural, med mindre kunden har gitt tilstrekkelig sikkerhet for disse kostnadene.

2. Rettsretten gjelder også på grunnlag av tidligere avtaler som kunden fortsatt skylder betaling til Shopural.

3. Shopural er aldri ansvarlig for skader som kunden måtte lide som følge av å benytte seg av sin tilbakeholdsrett.

Bosetting

Med mindre kunden er forbruker, fraskriver kunden seg retten til å motregne en gjeld til Shopural mot et krav på Shopural.

Oppbevaring av tittel

1. Shopural forblir eieren av alle leverte produkter inntil kunden fullstendig har overholdt alle sine betalingsforpliktelser overfor Shopural på grunnlag av enhver avtale som er inngått med Shopural, inkludert krav om manglende overholdelse.

2. Inntil da kan Shopural påberope seg eiendomsforbeholdet og ta tilbake varene.

3. Før eierskapet har gått over til kunden, kan ikke kunden pantsette, selge, avhende eller på annen måte belaste produktene.

4. Hvis Shopural påberoper seg eiendomsforbeholdet, anses avtalen å være oppløst og Shopural har rett til å kreve erstatning, tapt fortjeneste og renter.

Leveranse

1. Levering skjer så lenge lageret rekker.

2. Levering skjer på Shopural, med mindre partene har avtalt noe annet.

3. Levering av produkter som er bestilt online skjer på adressen som er angitt av kunden.

4. Hvis de avtalte beløpene ikke blir betalt eller ikke betalt i tide, har Shopural rett til å suspendere sine forpliktelser til den avtalte delen er betalt.

5. Ved forsinket betaling er det mislighold av kreditorer, med det resultat at kunden ikke kan motsette seg forsinket levering mot Shopural.

Leveringstid

1. Leveringstidene som er oppgitt av Shopural er veiledende og gir ikke kunden rett til oppløsning eller kompensasjon hvis de overskrides, med mindre partene uttrykkelig har avtalt skriftlig annet.

2. Leveringstiden begynner når kunden har fullført (elektronisk) bestillingsprosessen og har mottatt en (elektronisk) bekreftelse fra Shopural.

3. Overskridelse av oppgitt leveringstid berettiger ikke kunden til kompensasjon eller retten til å heve avtalen, med mindre Shopural ikke kan levere innen 14 dager etter at det er blitt minnet skriftlig eller partene har avtalt noe annet.

Faktisk levering

Kunden må sørge for at den faktiske leveransen av produktene som er bestilt av ham kan finne sted i tide.

Transportkostnader

Transportkostnader er på bekostning av kunden, med mindre partene har avtalt noe annet.

Emballasje og frakt

1. Hvis emballasjen til et levert produkt åpnes eller er skadet, må kunden, før han mottar produktet, få utarbeidet et notat av speditøren eller leveringspersonen.

2. Hvis kunden selv tar seg av transporten av et produkt, må han rapportere synlig skade på produktene eller emballasjen til Shopural før transport, i mangel av at Shopural ikke kan holdes ansvarlig for noen skade.

Bevaring

1. Hvis kunden ikke kjøper de bestilte produktene før senere enn avtalt leveringsdato, er risikoen for tap av kvalitet helt for kunden.

2. Eventuelle merkostnader som følge av for tidlig eller sen kjøp av produkter er helt på bekostning av kunden.

Garanti

1. Garantien med hensyn til produkter gjelder bare for mangler forårsaket av feil produksjon, konstruksjon eller materiale.

2. Garantien gjelder ikke i tilfelle normal slitasje og skade som følge av ulykker, endringer gjort på produktet, uaktsomhet eller feil bruk av kunden, samt når årsaken til mangelen ikke kan fastslås tydelig.

3. Risikoen for tap, skade eller tyveri av produktene som er gjenstand for en avtale mellom partene overføres til kunden på det tidspunktet de leveres lovlig og / eller faktisk, eller i det minste kommer under kundens kontroll eller fra en tredjepart som tar vare på produktet på vegne av kunden.

Utveksling

1. Bytte er bare mulig dersom følgende vilkår er oppfylt:

• Bytting skjer innen 14 dager etter kjøp mot presentasjon av original faktura

• Produktet returneres i originalemballasjen eller med de originale (pris) merkelappene

• Produktet har ennå ikke blitt brukt

2. Rabatterte varer, ikke-forgjengelige varer som mat, spesialtilpassede varer eller ting som er spesielt tilpasset kunden, kan ikke byttes.

Ansvarsfraskrivelse

Kunden skadesløsholder Shopural mot alle krav fra tredjeparter relatert til produktene og / eller tjenestene som er levert av Shopural.

Klager

1. Kunden må undersøke et produkt eller en tjeneste levert av Shopural så snart som mulig for eventuelle mangler.

2. Hvis et levert produkt eller en tjeneste ikke overholder det kunden med rimelighet kunne forvente av avtalen, må kunden informere Shopural om dette så snart som mulig, men uansett innen 1 måned etter at manglene ble oppdaget.

3. Forbrukere må informere Shopural om dette innen to måneder etter at manglene ble oppdaget.

4. Kunden gir en beskrivelse av mangelen som er så detaljert som mulig, slik at Shopural er i stand til å svare tilstrekkelig.

5. Kunden må bevise at klagen gjelder en avtale mellom partene.

6. Hvis en klage vedrører pågående arbeid, kan dette under ingen omstendigheter føre til at Shopural er forpliktet til å utføre annet arbeid enn avtalt.

Melding om standard

1. Kunden må gjøre Butural skriftlig kjent om mislighold.

2. Det er kundens ansvar at en varsel om mislighold faktisk når Shopural (i tide).

Felles ansvar for kunden

Hvis Shopural inngår en avtale med flere kunder, er hver av dem solidarisk ansvarlige for hele beløpet de skylder Shopural på grunnlag av denne avtalen.

Shopural ansvar

1. Shopural er kun ansvarlig for den eneste skaden kunden har lidd hvis og i den grad denne skaden er forårsaket av forsett eller bevisst hensynsløshet.

2. Hvis Shopural er ansvarlig for skade, er det kun ansvarlig for direkte skade som oppstår eller er knyttet til gjennomføringen av en avtale.

3. Shopural er aldri ansvarlig for indirekte skade, for eksempel følgeskader, tapt fortjeneste, tapte besparelser eller skade på tredjeparter.

4. Hvis Shopural er ansvarlig, er dette ansvaret begrenset til det beløpet som utbetales av en lukket (profesjonell) ansvarsforsikring, og i fravær av (full) betaling av et forsikringsselskap av skadebeløpet, er ansvaret begrenset til (delen av) fakturabeløpet som forpliktelsen gjelder.

5. Alle bilder, bilder, farger, tegninger, beskrivelser på nettstedet eller i en katalog er kun veiledende og er kun omtrentlige og kan ikke gi opphav til kompensasjon og / eller (delvis) oppløsning av avtalen og / eller suspensjon av noen forpliktelse.

Utløpsperiode

Enhver rett fra kunden til kompensasjon fra Shopural utløper uansett 12 måneder etter hendelsen som ansvaret oppstår direkte eller indirekte. Dette ekskluderer ikke bestemmelsene i artikkel 6:89 i den nederlandske borgerloven.

Rett til å kansellere

1. Kunden har rett til å oppløse avtalen hvis Shopural ikke kan oppfylles på grunn av sine forpliktelser, med mindre denne mangelen ikke rettferdiggjør oppløsningen med tanke på dens spesielle karakter eller mindre betydning.

2. Hvis oppfyllelsen av forpliktelsene fra Shopural ikke er permanent eller midlertidig umulig, kan oppløsningen bare skje etter at Shopural er misligholdt.

3. Shopural har rett til å oppløse avtalen med kunden, hvis kunden ikke fullstendig eller ikke rettidig oppfyller sine forpliktelser i henhold til avtalen, eller hvis Shopural har lagt merke til forhold som gir god grunn til å frykte at kunden oppfyller sine vil ikke kunne utføre ordentlig.

Kraft fra flertallet

1. I tillegg til bestemmelsene i artikkel 6:75 i den nederlandske borgerloven, kan en mangel på Shopural i oppfyllelsen av enhver forpliktelse overfor kunden ikke tilskrives Shopural i en situasjon uavhengig av Shopural's vilje, som et resultat av at oppfyllelse av sine forpliktelser overfor kunden er helt eller delvis forhindret eller som et resultat av at oppfyllelsen av forpliktelsene ikke med rimelighet kan forventes fra Shopural.

2. Force majeure-situasjonen nevnt i nr. 1 inkluderer også - men er ikke begrenset til - en unntakstilstand (som borgerkrig, opprør, opprør, naturkatastrofer osv.); mislighold og force majeure fra leverandørers, leveransers eller andre tredjeparters side; uventede strøm-, strøm-, internett-, datamaskin- og telekommunikasjonsfeil; datavirus, streik, myndighetstiltak, uforutsette transportproblemer, dårlige værforhold og arbeidsstopp.

3. Hvis en force majeure-situasjon oppstår som et resultat av at Shopural ikke kan oppfylle 1 eller flere forpliktelser overfor kunden, vil disse forpliktelsene bli suspendert til Shopural kan oppfylle dem igjen.

4. Fra det øyeblikket en force majeure-situasjon har vart i minst 30 kalenderdager, kan begge parter oppløse avtalen skriftlig, helt eller delvis.

5. Shopural skylder ikke (skade) kompensasjon i en force majeure-situasjon, selv om den har fordeler som følge av force majeure-situasjonen.

Endringer i avtalen

Hvis det etter inngåelsen av avtalen for gjennomføring synes å være nødvendig å endre eller supplere innholdet, vil partene justere avtalen deretter i god tid og i gjensidig samråd.

Endringer i generelle vilkår

1. Shopural har rett til å endre eller supplere disse generelle vilkårene.

2. Endringer av mindre betydning kan gjøres når som helst.

3. Shopural vil diskutere store vesentlige endringer med kunden så mye som mulig på forhånd.

4. Forbrukere har rett til å kansellere avtalen i tilfelle en vesentlig endring av de generelle vilkårene.

Overføring av rettigheter

1. Kundens rettigheter i henhold til en avtale mellom partene kan ikke overføres til tredjeparter uten forutgående skriftlig samtykke fra Shopural.

2. Denne bestemmelsen gjelder som en klausul med eiendomsrettslig virkning som nevnt i artikkel 3:83 annet ledd i borgerloven.

Konsekvenser av ugyldighet eller ugyldighet

1. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene viser seg å være ugyldige eller ugyldige, vil dette ikke påvirke de andre bestemmelsene i disse vilkårene.

2. En bestemmelse som er ugyldig eller ugyldig, vil i så fall bli erstattet av en bestemmelse som kommer nærmest det Shopural hadde i tankene da han utarbeidet forholdene på det punktet.

Gjeldende lov og kompetent domstol

1. Nederlandsk lov gjelder eksklusivt for enhver avtale mellom partene. 2. Den nederlandske domstolen i distriktet der Shopural har hovedkontor / praksis / kontor har eksklusiv jurisdiksjon til å behandle tvister mellom partene, med mindre loven foreskriver noe annet.

Utarbeidet 15.3.2021

Garantert kvalitet
Gratis frakt i Norge
2500+ fornøyde kunder